Niya

Niya

  • Model Name : Niya
  • Location : Shanghai
  • Height : 5'3 (160 cm)
  • Bust/Chest : 80cm / 31'5
  • Waist : 61cm / 24'0

    Photo